Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Krzeszowice: Remont kanalizacji sanitarnej od Pawilonów 1 i 2 do Budynku Administracyjnego na terenie DPS Czerna w roku 2018

Numer ogłoszenia: DPS–AK–271-9/2018r
Data zamieszczenia: 14.05.2018
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Status: rozstrzygnięte

Pobierz zapytanie + formularz ofertowy
Pobierz przedmiar (załącznik 1)

Załączniki:

 1. Informacja z otwarcia ofert (załącznik nr 1)
 2. Zawiadomienie o wyniku postępowania (załącznik nr 2)

OGŁOSZENIE

Nabywca: Starostwo Powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, NIP: 677-23-64-194

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Czerna nr 110, 32-065 Krzeszowice zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro, którego przedmiotem jest:

Remont kanalizacji sanitarnej – od Pawilonów 1 i 2 do Budynku Administracyjnego na terenie DPS Czerna w roku 2018

Podstawa prawna: art.4 pkt.8 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2164 oraz zgodnie z Regulaminem Domu § 4 ust.2 z dnia 2 stycznia 2017r).

 1. Opis przedmiotu zamówienia: 

  Remont kanalizacji sanitarnej od Pawilonów 1 i 2 do Budynku Administracyjnego na terenie DPS Czerna w roku 2018. polegający na wykonaniu:

  • Wykopów liniowych lub jamistych ze skarpami,
  • Ręcznym wydobyciu urobku,
  • Wykonaniu ażurowego umocnienia drewnianego do całkowitej głębokości wykopu,
  • Wykonaniu i instalacji kanałów z rur PCV łączonych na wcisk,
  • Montażu studzienek kanalizacyjnych systemowych i zamknięcie rurą teleskopową,
  • Ręcznym zasypywaniu wykopów ze skarpami w gruncie kat. IV i wyrównaniu terenu z grubsza oraz darniowaniu skarp,
  • Demontażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych.

  Wykonywany remont ma na celu wymianę starej instalacji kanalizacyjnej nieszczelnej i skorodowanej, miedzy dwoma pawilonami i budynkiem administracyjnym - roboty zewnętrzne /skarpa/.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący wykonywanych prac oraz wielkości i użytego materiału zawarty jest w przedmiarze robót załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  45231110-9 - Roboty Budowlane w zakresie kładzenia rurociągów,
  45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
  45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

 3. Termin realizacji zamówienia: 25 dni roboczych
 4. Termin złożenia oferty: do 21 maj 2018r do godziny 13:30. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax 12) 282-02-19 w 20, lub osobiście w Domu Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, 32-065 Krzeszowice, budynek administracyjny pokój nr 6

  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

 5. Termin i miejsce otwarcia ofert: Dom Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, 32-065 Krzeszowice w Budynku administracyjnym w pokoju nr 6 w dniu: 21 maj 2018r o godzinie 14:00
 6. Kryteria oceny ofert: Cena 100%. O wyborze Wykonawcy zadecyduje najkorzystniejszy bilans ceny złożonej oferty.
 7. Zamawiający wymaga gwarancji na wykonane roboty przez okres 24 m-cy.
 8. Opis sposobu przygotowania ofert:
  • Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  • Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
   Jeżeli osoba / osoby / podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty.
 9. Na ofertę składają się:
  • Formularz ofertowy;
  • Kosztorys ofertowy.
 10. Ofertę zaleca się złożyć na załączonym Formularzu Ofertowym.
 11. Zaoferowana cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 12. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Beata Martyna tel 12/282-02-19 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Numer Postępowania DPS-AK-271-9/2018

Zawiadamiam, że za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Oferta nr 1/9/2018

Zakład Wykonywania Instalacji Cieplnych i Wodno-Kan. Wojciech Czopek
32-080 Zabierzów, ul. H Sienkiewicza 5/14

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

ZŁOŻONE OFERTY

Numer Postępowania DPS-AK-271-9/2018

Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 21 maja 2018r o godzinie 14:00
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 55 000 zł Pln.

Oferta nr 1/9/2018

Zakład Wykonywania Instalacji Cieplnych i Wodno-Kan. Wojciech Czopek
32-080 Zabierzów, ul. H Sienkiewicza 5/14

Cena: 65 935,71 zł PLN
Okres gwarancji: 36 miesięcy