Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Dom Pomocy Społecznej w Czernej jest jednostką organizacyjną Powiatu Krakowskiego. Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Krakowski poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. Dom jest placówka stacjonarną pobytu stałego, zapewniającą całodobową opiekę osobomze schorzeniami układu nerwowego.

Celem DPS jest zaspokojenie potrzeb osobowych, bytowych i zdrowotnych mieszkańców w stopniu umożliwiającym im godne życie między innymi poprzez zapewnienie:
- miejsca zamieszkania
- odzieży
- wyżywienia
- opieki medycznej
- rehabilitacji
- terapii zajęciowej
- pomocy w rozbudowaniu większej motywacji do usprawnienia psychicznego, fizycznego i społecznego, zachęcenie do czynnego udziału w życiu społecznym.

Dom Pomocy Społecznej w Czernej przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie kobiet i mężczyzn.
Osoby te z powodu chroby nie potrafią i nie mogą samodzielnie funkcjonowaćw społeczeństwie, wymagają pomocy medycznej i socjalnej.

Dom Pomocy Społecznej składa się z pięciu budynków w których mieszka 95 osób.Są to:
- trzy pawilony
- budynek administracyjny
- budynek główny, przeznaczony dla osób głównie z głębokimi zaburzeniami psychicznymi.
Pokoje są 2,3 i 4-osobowe, a o ich wystroju decydują często sami mieszkańcy.

Pracownicy naszego Domu we wszystkich czynnościach starają się dopomagać mieszkańcom, być do dyspozycji gdy zajdzie taka potrzeba, swoim autorytetemi umiejętnościami dawać przykład, aby ostatecznym celem była całkowita normalizacja mieszkańca.
Wpływają na to:
- Dyrekcja Domu
- Pracownicy administracji
- Pracownicy księgowości
- Pracownicy działu gospodarczego
- Pracownicy działu medyczno-rehabilitacyjnego
- Pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego.