Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Dom Pomocy Społecznej: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji przeciwpożarowej oraz wykonanie instalacji dla klimatyzacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017 o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Numer ogłoszenia: 572670-N-2017.
Data zamieszczenia: 16.08.2017.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status: rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Pobierz ogłoszenie
Pobierz regulamin przetargu (SIWZ)

Załączniki:

  1. Wzór umowy (załącznik nr 5)
  2. Przedmiary ppoż (załącznik nr 6)
  3. Przedmiary klimatyzacja (załącznik nr 7)
  4. Odpowiedzi na pytania Wykonawców [17 sierpnia] (załącznik nr 8)
  5. Odpowiedzi na pytania Wykonawców [21 i 23 sierpnia] (załącznik nr 9)
  6. Informacja z otwarcia ofert (załącznik nr 10)
  7. Wyniki postępowania (załacznik nr 11)

ROZSTRZYGNIĘCIE

Numer Postępowania DPS-AK-271-11/2017

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

Część I: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji przeciwpożarowej w pawilonach 1,2,3 i budynku administracyjnym na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej

Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Oferta nr 4/11/2017

VENTISS SYSATEMY ALARMOWE Jarosław Misztal
SALATA 12 A, 26-212 Smyków

Oferta uzyskała razem: 95 pkt, w tym w kryterium:
Cena brutto: 60 pkt
Termin przystąpienia usunięcia usterki: 10 pkt
Wykonanie bezpłatnego kwartalnego przeglądu instalacji p/poż: 5 pkt
Gwarancja w miesiącach: 10 pkt

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego w ustawowym terminie

pozostałe oferty:

Oferta nr 2/11/2017

IST Integracja systemów Teletechnicznych Sp. z o.o
ul. Krahelskiej 7 48-285 Katowice

Oferta uzyskała razem: 93,11 pkt, w tym w kryterium:
Cena brutto: 53,11 pkt
Termin przystąpienia usunięcia usterki: 10 pkt
Wykonanie bezpłatnego kwartalnego przeglądu instalacji p/poż: 10 pkt
Gwarancja w miesiącach: 10 pkt

oferty odrzucone:

Oferta nr 1/11/2017

BHPEX Wielgus Spółka Jawna
ul. Sasankowa 1, 65-012 Zielona Góra

W ofercie brak jest wskazania czynników kalkulacyjnych w zakresie M (materiałów) i sprzętu (S), od których zgodnie ze wzorem umowy uzależniona była wartość faktycznego wynagrodzenia wykonawcy. Informacja iż wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem kosztorysowym zawarta była § 3 pkt 2 wzoru umowy oraz w SIWZ /Dz. XIII pkt. 6.*

Oferta nr 3/11/2017

El - INS Jan Dzimiński
30-389 Kraków, ul. Zaporowska 1/19

Oferta w 2 pozycjach nie spełniała przesłanek art. 89 ust. 2 i 6. Wykonawca dokonał zmian 3 pozycji w kosztorysie ofertowym, zmiany te nie były zgodne z SIWZ, a z których 2 nie posiadały znaku równoważności co skutkowało błędnym obliczeniem ceny i kosztu.

Oferta nr 5/11/2017

Michał Kajdas PC System
30-251 Kraków, ul Jodłowa 46

W ofercie brak jest wskazania czynników kalkulacyjnych w zakresie M (materiałów) i sprzętu (S), od których zgodnie ze wzorem umowy uzależniona była wartość faktycznego wynagrodzenia wykonawcy. Informacja iż wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem kosztorysowym zawarta była § 3 pkt 2 wzoru umowy oraz w SIWZ /Dz. XIII pkt. 6.*

*UZASADNIENIE:
W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, jeżeli w ofercie brak jest wskazania czynników kalkulacyjnych w zakresie M (materiałów) i sprzętu (S), od których zgodnie ze wzorem umowy uzależniona była wartość faktycznego wynagrodzenia wykonawcy, zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia takiej oferty. Wynika to z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Uzupełnienie oferty o takie dane byłoby niedopuszczalne.

Część II: Wykonanie instalacji dla klimatyzacji – kuchnia na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017

Dom Pomocy Społecznej w Czernej zawiadamia wykonawców o unieważnieniu części 2 postępowania o udzielenie zamówienia nr DPS-AK-271-11/2017

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 2164 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych). Dom Pomocy Społecznej w Czernej zawiadamia o unieważnieniu postępowania numer: DPS-AK-271-11/2017 cześć 2: Wykonanie instalacji dla klimatyzacji – kuchnia na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2017, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie: Na ogłoszone postępowanie została złożona jedna oferta

oferty odrzucone:

Oferta nr 1/11/2017

Michał Kajdas PC System
30-251 Kraków, ul Jodłowa 46

W ofercie brak jest wskazania czynników kalkulacyjnych w zakresie M (materiałów) i sprzętu (S), od których zgodnie ze wzorem umowy uzależniona była wartość faktycznego wynagrodzenia wykonawcy. Informacja iż wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem kosztorysowym zawarta była § 3 pkt 2 wzoru umowy oraz w SIWZ/Dz. XIII pkt. 6.*

*UZASADNIENIE:
W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, jeżeli w ofercie brak jest wskazania czynników kalkulacyjnych w zakresie M (materiałów) i sprzętu (S), od których zgodnie ze wzorem umowy uzależniona była wartość faktycznego wynagrodzenia wykonawcy, zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia takiej oferty. Wynika to z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Uzupełnienie oferty o takie dane byłoby niedopuszczalne.

ZŁOŻONE OFERTY

Numer Postępowania DPS-AK-271-11/2017

Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 30 sierpnia 2017r o godzinie 11:30
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia:

  • Część I: Wymiana instalacji przeciwpożarowej w pawilonach 1,2,3 i bud. Adm. 39 985,00 zł PLN.
  • Część II: Wykonanie instalacji dla klimatyzacji - kuchnia - 11 178,60 zł PLN

Część I
Ofertę w terminie złożyli:

Oferta nr 1/11/2017

BHPEX Wielgus Spółka Jawna
ul. Sasankowa 1, 65-012 Zielona Góra

Cena: 115 366,60 zł PLN.
Termin przystąpienia do usunięcia usterki/awarii: 8 godzin
Wykonanie bezpłatnego kwartalnego przeglądu instalacji P/poż: 1rok
Gwarancja: 24 miesiące

Oferta nr 2/11/2017

IST Integracja systemów Teletechnicznych Sp. z o.o
ul. Krahelskiej 7 48-285 Katowice

Cena: 47 232,00 zł PLN.
Termin przystąpienia do usunięcia usterki/awarii: 24 godziny (od chwili zgłoszenia)
Wykonanie bezpłatnego kwartalnego przeglądu instalacji P/poż: 5 lat
Gwarancja: 60 miesięcy

Oferta nr 3/11/2017

El - INS Jan Dzimiński
30-389 Kraków, ul. Zaporowska 1/19

Cena: 39 260, 71 zł PLN.
Termin przystąpienia do usunięcia usterki/awarii: 24 godziny (od chwili zgłoszenia)
Wykonanie bezpłatnego kwartalnego przeglądu instalacji P/poż: 5 lat
Gwarancja: 60 miesięcy

Oferta nr 4/11/2017

VENTISS SYSATEMY ALARMOWE Jarosław Misztal
SALATA 12 A, 26-212 Smyków

Cena: 41 813,90 zł PLN.
Termin przystąpienia do usunięcia usterki/awarii: 24 godziny (od chwili zgłoszenia)
Wykonanie bezpłatnego kwartalnego przeglądu instalacji P/poż: 1 lat
Gwarancja: 60 miesięcy

Oferta nr 5/11/2017

Michał Kajdas PC System
30-251 Kraków, ul Jodłowa 46

Cena: 53 517,76 zł PLN.
Termin przystąpienia do usunięcia usterki/awarii: 48 godziny (od chwili zgłoszenia)
Wykonanie bezpłatnego kwartalnego przeglądu instalacji P/poż: 1 lat
Gwarancja: 60 miesięcy

Część II
Ofertę w terminie złożyli:

Oferta nr 1/11/2017

Michał Kajdas PC System
30-251 Kraków, ul Jodłowa 46

Cena: 4 098,43 zł PLN.
Termin przystąpienia do usunięcia usterki/awarii: 48 godziny (od chwili zgłoszenia)
Gwarancja: 60 miesięcy