Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Krzeszowice: Dostawa pieczywa do magazynu DPS Czerna w 2017 r.

Numer ogłoszenia: 363959 - 2016.
Data zamieszczenia: 09.12.2016
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status: rozstrzygnięte

Pobierz ogłoszenie przetargu
Pobierz regulamin przetargu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNEJ ZAWIADAMIA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dostawy pieczywa do magazynu  DPS  Czerna  w roku 2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr DPS-AK-271-5/2017

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Oferta nr 1/AK-271-5/2017 firmy:

Piekarnia Mechaniczna Marcin Wąs
Osiek 180, 32-300 Olkusz

W kryterium cena uzyskała największą ilość punktów – 100 pkt

Pozostałe oferty:

Oferta nr 2/AK -271-5/2017 firmy:

ZPC "ZŁOTY KŁOS" Wiesława Binkowska; Dorota Binkowska SJ
Os. Barwinek 28, 25-113 Kielce

W kryterium cena uzyskała największą ilość punktów – 97,96 pkt

Jednocześnie, informuję, że podpisanie umowy nastąpi w dniu  02 stycznia  2017 r w siedzibie zamawiającego  w Domu Pomocy Społecznej w Czernej / Budynek Administracyjny,  pokój nr 6.

Sekretarz Komisji Przetargowej

ZŁOŻONE OFERTY

Numer Postępowania DPS-AK–271-5/2017 Pieczywo

Oferta nr 1/5/2017

Piekarnia Mechaniczna Marcin Wąs
Osiek 180, 32-300 Olkusz

Cena: 22 022,30 zł PLN

Oferta nr 2/5/2017

ZPC "ZŁOTY KŁOS" Wiesława Binkowska; Dorota Binkowska SJ
Os. Barwinek 28, 25-113 Kielce

Cena: 23 247,90 zł PLN