Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Krzeszowice: Dostawa artykułów nabiałowych do magazynu DPS Czerna w 2017 r.

Numer ogłoszenia: 363883 - 2016.
Data zamieszczenia: 09.12.2016
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status: rozstrzygnięty

Pobierz ogłoszenie przetargu
Pobierz regulamin przetargu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNEJ ZAWIADAMIA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów nabiałowych do magazynu  DPS  Czerna  w roku 2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr DPS-AK-271-4/2017

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Oferta nr 1/AK-271-4/2017 firmy:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
32-700 Bochnia, ul. Wygoda 147

W kryterium cena uzyskała największą ilość punktów – 100 pkt

Oferta nr 1/AK-271-4/2017 była jedyną ofertą złożoną na ogłoszony przetarg.

Jednocześnie, informuję, że podpisanie umowy nastąpi w dniu  02 stycznia  2017 r w siedzibie zamawiającego  w Domu Pomocy Społecznej w Czernej / Budynek Administracyjny,  pokój nr 6.

Sekretarz Komisji Przetargowej

ZŁOŻONE OFERTY

Numer Postępowania DPS-AK–271-4/2017 Artykuły nabiałowe

Oferta nr 1/4/2017

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
32-700 Bochnia, ul. Wygoda 147

Cena: 82 440,95 zł PLN