Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Krzeszowice: Dostawa artykułów piekarskich do DPS Czerna
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Numer ogłoszenia: 330772 - 2015.
Data zamieszczenia: 04.12.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status: rozstrzygnięte

Pobierz regulamin przetargu

ROZSTRZYGNIĘCIE

Numer Postępowania DPS-AK-271-5/2016 Pieczywo

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonymna dostawę artykułów piekarskich do magazynu DPS Czerna w roku 2016 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Dom Pomocy Społecznej w Czernej informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę pieczywa do magazynu DPS Czerna w roku 2016 ogłoszonego w dniu 4 grudnia 2015r na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zarejestrowanego w portalu UZP w dniu: 04-12-2015, numer ogłoszenia: 330772-2015 Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem nr 16/2015 z dnia 10 grudnia 2015r przez Dyrektora DPS do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, po sprawdzeniu i dokonaniu oceny złożonych ofert wg kryterium zamieszczonych w SIWZ oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r (z późn. zmianami) w dniu 23 grudnia 2015r dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 1 /AK-271- 5/2016 firmy:
Piekarnia Mechaniczna – Marcin Wąs
32-300 Olkusz, Osiek 180
Oferta zgodna z ustawą Pzp jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia wymagania Zamawiającego.
W kryterium cena uzyskała największą ilość punktów - 100 pkt
Wykonawca został poinformowany, że umowa zostanie podpisana w dniu 31 grudnia 2015r

Informacja o pozostałych ofertach Wykonawców biorących udział w postępowaniu zgodnie z art.92,ust.1 pkt1.

Oferta nr 3 /AK-271- 5/2016 firmy:
Piekarnia Pawlak sp. z o.o
32- 065 Krzeszowice, Ostrężnica 104
W kryterium cena uzyskała 61,59 punktów
Oferta zgodna z ustawą Pzp, jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia wymagania Zamawiającego. W kryterium cena uzyskała punktów.
Oferta nr 4 /AK-271- 5/2016 firmy:
ZPC "Złoty Kłos" W. Binkowska, D Binkowska SJ
Os. Barwinek 28, 25 113 Kielce
W kryterium cena uzyskała 78,60 punktów
Oferta zgodna z ustawą Pzp, jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia wymagania Zamawiającego. W kryterium cena uzyskała punktów.
Oferta nr 2/AK -271-1/2016 firmy:
FPU "Natex" Sylwia Graniczka
Złotniki 308 A, 39-300 Mielec
Oferta odrzucona podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 90 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE:

Zamawiający z uwagi na fakt, iż oferta Wykonawcy Sylwii Graniczka zawierała cenę wydającą się rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzącą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i wynikającymi z odrębnych przepisów zwrócił się pismem z dnia 15 grudnia 2015r. o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, wskazując między innymi na wymagania SIWZ dotyczące transportu /terminowa dostawa/, jakości pieczywa i wynikające z odrębnych przepisów.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca Sylwia Graniczka (zwana dalej „Wykonawcą“) złożyła wyjaśnienina, w których powołała się na posiadanie przez nią własnego młyna, wysoce zmechanizowanej piekarni, małej ilości pracowników, co pozwala na obniżenie kosztów producji. Podała także ogólną kalkulację procentową na wyprodukowanie 1 kg pieczywa, jak też wskazała na to, że dostarczane pieczywo odpowiada ogólnym normom jakościowym.

Z uwagi na to, iż wyjaśnienia Wykonawcy miały charakter zbyt ogólny, a Wykonawca nie przedłożył żadnych dowodów na poparcie powołanych przez siebie twierdzeń, Zamawiajacy pismem z dnia 16 grudnia 2015r., zwrócił się ponownie do Wykonawcy o złożenie szczegółowych wyjaśnień i przedłożenie dowodów na ich poparcie, w zakresie wskazanym w przedmiotowym piśmie.

Wykonawca w piśmie z dnia 17 grudnia 2015r. ponownie nie załączył żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń, wskazując między innymi, że udzielone dotychczas wyjaśnienia powinny wystarczyć. W dalszej części pisma Wykonawca odmówił przedłożenia odpisu z księgi wieczystej dotyczącej własności młyna i piekarni, zasłaniając się tajemnicą. Wykonawca odmówił także udzielenia informacji odnośnie technologii piekarniczej zasłaniając się tajemnicą. Wykonawca nie podał także szczegółowej kalkulacji kosztów, w tym kosztów pracowniczych, wskazując ogólnie w zakresie transportu, iż ma skalkulowane koszty dojazdu nawet do 300 km w jedną stronę. Podał ponadto, że ma zakupione zboże na 2 lata, nie przedkładając także w tym względzie żadnych dowodów. Do pisma tego w zakreślonym przez Zamawiającego terminie nie załączono powołanego w jego treści zaświadczenia o systemie HACCP.

Mając na uwadze złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 90 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wskazał w swoich pismach, jakich informacji i dowodów oczekuje w wyjaśnieniach. Wykonawca w zakreślonym terminie nie przedłożył szczegółowych wyjaśnień i żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Jak powszechnie przyjmuje się w literaturze i orzecznictwie Zamawiający, przyjmując za wystarczające zbyt lakoniczne wyjaśnienia, naraził by się na naruszenie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zdaniem Zamawiającego samo zestawienie w wyjaśnieniu procentowej kalkulacji na wyprodukowanie 1 kg pieczywa, nie pozwala na dokonanie prawidłowej oceny tego, czy zawiera ona rażąco niską cenę. Wykonawca wezwany do złożenia szczegółowej kalkulacji nie przedłożył takiej, zasłaniając się między innymi tajemnicą. Przedłożenie ogólnej kalkulacji jest sytuacją równoznaczną z tą, jak gdyby Wykonawca wezwany w trybie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w ogóle nie złożył wyjaśnień. Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie wyjaśnień, które szczegółowo przedstawiają sposób kalkulacji ceny. Za wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 kwietnia 2010 r., IV Ca 1299/09, Zamawiający wskazuje, że Wykonawca powinien wskazać i opisać obiektywne czynniki mające wpływ na wysokość zaoferowanej ceny; wyjaśnienia powinny być jak najbardziej szczegółowe i winny zawierać wszystkie aspekty mające wpływ na cenę, tak aby nie pozostawiały wątpliwości co do prawidłowego jej wyliczenia, a jednocześnie nie mogą opierać się na samych oświadczeniach wykonawcy, gdyż art. 90 ust. 3 p.z.p. mówi o "dowodach" na ich potwierdzenie (...). Zamawiający wskazuje, iż obecne brzmienie art. 90 Prawa zamówień publicznych obliguje wykonawcę do przedstawienia dowodów potwierdzających, że zaoferowana cena ma swoje uzasadnienie, tymczasem Wykonawca takich dowodów nie przedłożył. Zgodnie z art. 90 ust. 2 Prawa zamówień publicznych wykonawca ma obowiązek udowodnić, że cena, którą zaoferował, nie jest rażąco niska. Brak takich dowodów skutkuje odrzuceniem oferty na mocy art. 90 ust. 3.

Zamawiający ponadto, za wyrokiem z dnia 7 marca 2013 r., sygn.. akt KIO 399/123, wskazuje, że Wykonawca nie może zasłaniać się przed Zamawiającym tajemnicą przedsiębiorstwa i odmawiać mu wyjaśnień. Odmowa przedstawienia lub ograniczenie zakresu wyjaśnień musi skutkować uznaniem wyjaśnień za niewystarczające, a w konsekwencji odrzuceniem oferty. Wykonawca składając wyjaśnienia może zastrzec przed zamawiającym, iż ich treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, co wiąże zamawiającego w kwestii zachowania tajemnicy. Wykonawca zatem mógł objąć treść swoich wyjaśnień czy przedstawionych dowodów tajemnicą przedsiębiorstwa w celu ochrony stosowanych rozwiązań, nie miał jednak prawa od odmowy ich ujawnienia. Ponadto z kalkulacji Wykonawcy wynika, że surowce potrzebne do produkcji stanowią aż 45 % ceny, co przeczy twierdzeniom Wykonawcy o tym, iż posiadanie własnego młyna obniża cenę mąki aż o 30. Twierdzenia o skalkulowaniu w cenie kosztów dojazdu nawet do 300 km w jedną stronę również według Zamawiającego są niewiarygodne. Z wykonanej przez Zamawiającego kalkulacji wynika, że koszt samego dojazdu (168 km x2) to kwota 136,92 zł za jedną dostawę. Zamawiający średnio dziennie zamawia 36 kg pieczywa /25 kg chleba, 5kg bułak i 6 kg drożdżówek / o wartości 92,66 zł Pln wg cen przedstawionych w ofercie wykonawcy. Zamawiający uznał, iż Wykonawca odmawiając przedstawienia szczegółowych wyjaśnień i załączenia dowodów, nie wzruszył domniemania istnienia rażąco niskiej ceny oferty. Niepoparte żadnymi dowodami twierdzenia Wykonawcy nie pozwalały Zamawiającemu na obiektywną weryfikację ich prawdziwości, zwłaszcza mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia Zamawiającego z Wykonawcą ( przetarg nr spr DPS - AK – 271-5/2014 umowa nr DPS-AK -272-5/2014). Zamawiający ponadto informuję, iż zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może wnieść odwołanie w terminie 5 dni licząc od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.

Komisja przetargowa:

Przewodniczący: Kantor Irena
Sekretarz: Martyna Beata
Członek: Pałka Anna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 • I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Czerna 110, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 0-12 282 02 19, faks 0-12 282 02 19 wew. 20.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsczerna.pl
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Starostwa Powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów piekarskich do DPS Czerna w okresie od 1 stycznia 2016r do 31 grudnia 2016r.
  • II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
  • II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów piekarskich powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych w ilościach jakie są potrzebne do wyżywienia 95 mieszkańców DPS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający szacunkowe ilości i rodzaj asortymentu jaki będzie potrzebny do wyżywienia mieszkańców DPS Czerna w roku 2016, przedstawiony został w części III SIWZ w Formularzu Asortymentowo - Cenowym /załącznik 1/, a warunki oraz sposób realizacji przedmiotu umowy zawarte są poniżej oraz w projekcie umowy. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu umowy:
   1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pieczywo o ustalonych standardach jakościowych do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu wraz z rozładunkiem, na własny koszt i ryzyko, samochodem przeznaczonym do przewozu żywności / pieczywa / w terminie 1 dnia roboczego od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Towar dostarczany będzie nie mniej niż pięć razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do 13:00.
   2. Towar będzie spełniał wszystkie wymogi fito - sanitarne - wymogi Polskiej Normy oraz wymogi określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Ustawa z dnia 25 sierpnia 2010 r nr 136 poz 914 z zm.
   3. Wykonawca zapewni pełny asortyment wymieniony w formularzu asortymentowo - cenowym.
   4. Termin płatności - do 21 dni liczonych od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Płatność w formie przelewu.
   5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy o złej jakości i zbyt krótkich lub nieaktualnych terminach przydatności do spożycia.
   6. Zamawiający wymaga pełnej realizacji poszczególnych zamówień.
   7. Ilości towaru podane w formularzu asortymentowo - cenowym są szacunkowymi ilościami, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru ofert najkorzystniejszych. Wykonawcy z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w formularzu asortymentowo - cenowym.
   8. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu asortymentowo - cenowym, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
  • II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.81.00.00-9.
  • II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  • II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 • II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 • III.1) WADIUM
  • III. 1.1) Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wadium
 • III.2) ZALICZKI
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
   • III.4.3.1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
    • dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) W sytuacji gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia i jakiego charakteru stosunki będą łączyly wykonawcę z innym podmiotem,jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Wykazując spełnianie powyższego warunku, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych wart 26 ust 2b ustawy Pzp zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt III 4.3.1 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 • IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 • IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  • IV.2.2) Przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
 • IV.3) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
  • Zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia zawartymi formularzu asortymentowo - cenowym do wysokości ogólnej wartość przedmiotu zamówienia. Zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.
  • Zmiany ceny, która nastąpi w następujący sposób:
   1. Cena za przedmiot umowy będzie miała charakter stały do dnia 15.04.2016 r. Od dnia 16.04.2016r do dnia 31.12.2016r, dopuszcza się możliwość zmiany cen, raz na kwartał, w oparciu o aktualne wskaźniki inflacji wg GUS przy czym ewentualna zmiana cen wraz z jej uzasadnieniem będzie poprzedzona pisemną informacją ze strony Wykonawcy i nastąpić może po obopólnym uzgodnieniu w formie pisemnego aneksu.
   2. Wynikającym ze zmian regulacji prawnych dotyczących przedmiotu umowy, przy czym ceny określone w formularzu asortymentowo - cenowym nie zostaną podwyższone w trakcie obowiązywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług.
 • IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsczerna.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, 32-065 Krzeszowice, budynek administracyjny pokój nr 6.
  • IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 10:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, 32-065 Krzeszowice, budynek administracyjny pok nr 6.
  • IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 • IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
 • IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie