Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Krzeszowice: Dostawa nabiału do DPS Czerna
w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Numer ogłoszenia: 330716 - 2015.
Data zamieszczenia: 04.12.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status: rozstrzygnięte

Pobierz regulamin przetargu

ROZSTRZYGNIĘCIE

Numer Postępowania DPS-AK-271-4/2016 Nabiał

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów nabiałowych do magazynu DPS Czerna w roku 2016 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Dom Pomocy Społecznej w Czernej informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów nabiałowych do magazynu DPS Czerna w roku 2016 ogłoszonego w dniu 4 grudnia 2015 r. na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zarejestrowanego w portalu UZP w dniu 04-12-2015, numer ogłoszenia 330716 - 2015 Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem nr 16/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. przez Dyrektora DPS do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, po sprawdzeniu i dokonaniu oceny złożonych ofert wg kryterium zamieszczonych w SIWZ oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późn. zmianami) w dniu 17 grudnia 2015 r. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 3 /AK- 271- 4/2016 firmy:
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
32-700 Bochnia, ul. Wygody 147
Oferta zgodna z ustawą Pzp jej treść odpowiada treści SIWZ , spełnia wymagania Zamawiającego.
W kryterium cena uzyskała największą ilość punktów - 100 pkt
Wykonawca został poinformowany, że umowa zostanie podpisana w dniu 31 grudnia 2015 r.

Informacja o pozostałych ofertach Wykonawców biorących udział w postępowaniu zgodnie z art.92,ust.1 pkt1.

Oferta nr 1/AK -271-4/2016 firmy:
PH-U "SPROCKET" Spółka Jawna
Grzegorz Barski, Jerzy Koprowski
ul. Fredry 37, 30- 605 Kraków
W kryterium cena uzyskała 95,17 punktów.
Oferta zgodna z ustawą Pzp, jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia wymagania Zamawiającego. W kryterium cena uzyskała punktów.
Oferta nr 2/AK -271-3/2016 firmy:
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
Ul. Ludowa 122 18-200 Wysokie Mazowieckie
W kryterium cena uzyskała 89,56 punktów.
Oferta zgodna z ustawą Pzp, jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia wymagania Zamawiającego. W kryterium cena uzyskała punktów.

Komisja przetargowa:

Przewodniczący: Kantor Irena
Sekretarz: Martyna Beata
Członek: Pałka Anna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 • I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Czerna 110, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 0-12 282 02 19, faks 0-12 282 02 19 wew. 20.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsczerna.pl
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Powiatu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nabiału do DPS Czerna w okresie od 1 stycznia 2016r do 31 grudnia 2016r.
  • II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
  • II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów nabiałowych powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych w ilościach jakie są potrzebne do wyżywienia 95 osób, mieszkańców DPS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający szacunkowe ilości i rodzaj asortymentu jaki będzie potrzebny do wyżywienia mieszkańców DPS Czerna w roku 2016, przedstawiony został w części III SIWZ w Formularzu Asortymentowo - Cenowym, a warunki oraz sposób realizacji przedmiotu umowy zawarte są poniżej w oraz w projekcie umowy. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu umowy:
   1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły nabiałowe o ustalonych standardach jakościowych do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu wraz z rozładunkiem, na własny koszt i ryzyko, samochodem przeznaczonym do przewozu żywności /nabiału / w terminie 1 dnia roboczego od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Towar dostarczany będzie nie mniej niż dwa razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do 13:00.
   2. Towar będzie spełniał wszystkie wymogi fito - sanitarne - wymogi Polskiej Normy oraz wymogi określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Ustawa z dnia 25 sierpnia 2010 r nr 136 poz 914 z zm.
   3. Wykonawca zapewni pełny asortyment wymieniony w formularzu asortymentowo - cenowym.
   4. Termin płatności - do 21 dni liczonych od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Płatność w formie przelewu.
   5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy o złej jakości i zbyt krótkich lub nieaktualnych terminach przydatności do spożycia.
   6. Zamawiający wymaga pełnej realizacji poszczególnych zamówień.
   7. Ilości towaru podane w formularzu asortymentowo - cenowym są szacunkowymi ilościami, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru ofert najkorzystniejszych. Wykonawcy z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w formularzu asortymentowo - cenowym.
   8. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu asortymentowo - cenowym, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
  • II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3, 15.43.00.00-1.
  • II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  • II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 • II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 • III.1) WADIUM
  • III. 1.1) Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wadium
 • III.2) ZALICZKI
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
   • III.4.3.1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
    • dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) W sytuacji gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia i jakiego charakteru stosunki będą łączyly wykonawcę z innym podmiotem,jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Wykazując spełnianie powyższego warunku, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych wart 26 ust 2b ustawy Pzp zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt III 4.3.1 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 • IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 • IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  • IV.2.2) Przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
 • IV.3) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
  • Zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia zawartymi formularzu asortymentowo - cenowym do wysokości ogólnej wartość przedmiotu zamówienia. Zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.
  • Zmiany ceny, która nastąpi w następujący sposób:
   1. Cena za przedmiot umowy będzie miała charakter stały do dnia 15.04.2016 r. Od dnia 16.04.2016r do dnia 31.12.2016r, dopuszcza się możliwość zmiany cen, raz na kwartał, w oparciu o aktualne wskaźniki inflacji wg GUS przy czym ewentualna zmiana cen wraz z jej uzasadnieniem będzie poprzedzona pisemną informacją ze strony Wykonawcy i nastąpić może po obopólnym uzgodnieniu w formie pisemnego aneksu.
   2. Wynikającym ze zmian regulacji prawnych dotyczących przedmiotu umowy, przy czym ceny określone w formularzu asortymentowo - cenowym nie zostaną podwyższone w trakcie obowiązywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług.
 • IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsczerna.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, 32-065 Krzeszowice, budynek administracyjny pokój nr 6.
  • IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 10:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, 32-065 Krzeszowice, budynek administracyjny pok nr 6.
  • IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 • IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
 • IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie