Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Krzeszowice: Dostawa mięsa i produktów mięsno wędliniarskich do magazynu DPS Czerna
w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Numer ogłoszenia: 396988 - 2014.
Data zamieszczenia: 03.12.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status: rozstrzygnięte

Pobierz regulamin przetargu

ROZSTRZYGNIĘCIE

Numer Postępowania DPS-AK-271-2/2015 Mięso i produkty mięsno-wędliniarskie.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mięsa i produktów mięsno wędliniarskich do magazynu DPS Czerna w roku 2015 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Dom Pomocy Społecznej w Czernej informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa i produktów mięsno wędliniarskich do magazynu DPS Czerna w roku 2015 ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2014r na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zarejestrowanego w portalu UZP w dniu 03-12-2014, numer ogłoszenia 396988 - 2014 Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem nr 18/2014 przez Dyrektora DPS do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, po sprawdzeniu i dokonaniu oceny złożonych ofert wg kryterium zamieszczonych w SIWZ oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r (z późn. zmianami) w dniu 17 grudnia 2014r dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 2 /AK-271-2/2015 firmy:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
"REMAX" Ryś, Ryś Spółka Jawna
ul.Zamkowa 13, 32-067 Tenczynek
W kryterium cena uzyskała największą ilość punktów - 100 pkt
Wykonawca został poinformowany, że umowa zostanie podpisana w dniu 31 grudnia 2014 r

Informacja o pozostałych ofertach Wykonawców biorących udział w postępowaniu zgodnie z art.92,ust.1 pkt1.

Oferta nr 1/AK -271-2/2015 firmy:
Polski Koncern Mięsny DUDA SA
Oddz. W Warszawie CM MAKTON
Halina Dudek i Roman Dudek S.J.
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 25
Oferta zgodna z ustawą Pzp, jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia wymagania Zamawiającego. W kryterium cena uzyskała 99,01 punktów.
Oferta nr 3 /AK -271-2/2015 firmy:
EDMI s.c. Edyta Bolek; Michał Hrycaniuk
Al. Henryka 15, 32-500 Chrzanów
Oferta zgodna z ustawą Pzp, jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia wymagania Zamawiającego. W kryterium cena uzyskała 62,73 punkty.

Komisja przetargowa:

Przewodniczący: Kantor Irena
Sekretarz: Martyna Beata
Członek: Pałka Anna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 • I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Czerna 110, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 0-12 282 02 19, faks 0-12 282 02 19 wew. 20.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsczerna.pl
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa Starostwa Powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i produktów mięsno wędliniarskich do magazynu DPS Czerna w okresie od 1 stycznia 2015r do 31 grudnia 2015r.
  • II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
  • II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mięsa i produktów mięsno wędliniarskich powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych w ilościach jakie są potrzebne do wyżywienia 95 mieszkańców DPS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający szacunkowe ilości asortymentu jakie będą potrzebne do wyżywienia mieszkańców DPS Czerna w roku 2015, przedstawiony został w części III SIWZ w Formularzu Asortymentowo - Cenowym, a warunki oraz sposób realizacji przedmiotu umowy zawarte są poniżej oraz w projekcie umowy. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu umowy:
   1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć mięso i produkty mięsno wędliniarskie o ustalonych standardach jakościowych do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu wraz z rozładunkiem, na własny koszt i ryzyko, samochodem przeznaczonym do przewozu żywności /mięsa i produktów mięsno wędliniarskich / w terminie 1 dnia roboczego od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Towar dostarczany będzie nie mniej niż dwa razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do 13:00.
   2. Towar będzie spełniał wszystkie wymogi fito - sanitarne - wymogi Polskiej Normy oraz wymogi określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Dz U z 2010r Nr 106 poz 914 z późn. zmianami).
   3. Wykonawca zapewni pełny asortyment wymieniony w formularzu asortymentowo - cenowym.
   4. Termin płatności - do 21 dni liczonych od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Płatność w formie przelewu.
   5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy o złej jakości i zbyt krótkich lub nieaktualnych terminach przydatności do spożycia.
   6. Zamawiający wymaga pełnej realizacji poszczególnych zamówień.
   7. Ilości towaru podane w formularzu asortymentowo- cenowym są szacunkowymi ilościami, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru ofert najkorzystniejszych. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu asortymentowo - cenowym.
   8. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu asortymentowo - cenowym, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy..
  • II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.89.60.00-5.
  • II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  • II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 • II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 • III.1) WADIUM
  • III. 1.1) Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wadium
 • III.2) ZALICZKI
 • III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Wykonawca w celu potwierdzenia składa oświadczenie.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Wykonawca w celu potwierdzenia składa oświadczenie.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Wykonawca w celu potwierdzenia składa oświadczenie.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Wykonawca w celu potwierdzenia składa oświadczenie.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Wykonawca w celu potwierdzenia składa oświadczenie.
 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
   • III.4.3.1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
    • dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

 • IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 • IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • IV.3) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: Zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia zawartymi formularzu asortymentowo - cenowym do wysokości ogólnej wartości przedmiotu zamówienia. Zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.Zmiany ceny, która nastąpi w następujący sposób: Cena za przedmiot umowy będzie miała charakter stały do dnia 15.04.2015 r. Od dnia 16.04.2015r do dnia 31.12.2015r, dopuszcza się możliwość zmiany cen, raz na kwartał, w oparciu o aktualne wskaźniki inflacji wg GUS przy czym ewentualna zmiana cen wraz z jej uzasadnieniem będzie poprzedzona pisemną informacją ze strony Wykonawcy i nastąpić może po obopólnym uzgodnieniu w formie pisemnego aneksu. wynikającym ze zmian regulacji prawnych dotyczących przedmiotu umowy, przy czym ceny określone w formularzu asortymentowo - cenowym nie zostaną podwyższone w trakcie obowiązywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług.
 • IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsczerna.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Czernej Czerna nr 110, 32-065 Krzeszowice pokój nr 6 Budynek Adminstracyjny.
  • IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2014 godzina 10:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Czernej Czerna nr 110, 32-065 Krzeszowice pokój nr 6 Budynek Administracyjny.
  • IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 • IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie