Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Krzeszowice: Roboty budowlane w zakresie remontu murów oporowych i schodów terenowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w 2014r
Numer ogłoszenia: 98758 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status: rozstrzygnięte.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

Numer Postępowania DPS - AK-271- 09/2014

O wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w zakresie remontu murów oporowych i schodów terenowych na terenie DPS Czerna w 2014r.

Dom Pomocy Społecznej w Czernej informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu murów oporowych i schodów terenowych na terenie DPS Czerna w 2014r, ogłoszonego w dniu 24 marca 2014r na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zarejestrowanego w portalu UZP w dniu: 24 marca 2014r, numer ogłoszenia 98758-2014, Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora DPS do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, po sprawdzeniu i dokonaniu oceny złożonych ofert wg. kryterium zawartych w SIWZ / cena była jedynym kryterium zamawiającego / oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r (z późn. zmianami) w dniu 9 kwietnia 14r dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5 /271 -09/2014  firmy:

USŁUGI ZIEMNO - BUDOWLANE
ZIEMBUD ŁUKASZ PAŁKA
CZERNA NR 319, 32-065 Krzeszowice
NIP: 944-183-03-10

Oferta ważna, zgodna z ustawą Pzp jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania Zamawiającego.
W kryterium cena uzyskała największą ilość punktów - 100 punktów.

Informacja o pozostałych ofertach Wykonawców biorących udział w postępowaniu zgodnie z art. 92. ust. 1 pkt. 1.

Oferta nr: 1 / 271 - 09/2014 firmy:
INVEKO s.c. Agata Gut, Rafał Gut 
32-590 Libiąż, ul. Floriańska 50
NIP 628-19-39-343

Oferta ważna, zgodna z ustawą Pzp jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania Zamawiającego.
W kryterium cena uzyskała - 60,08 punkty.

 

Oferta nr: 2 / 271 - 09/2014 firmy:
SZKLARSTWO, ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Ireneusz Chechelski
32-065 Krzeszowice, Filipowice 497
NIP: 676 108 95 54

Oferta ważna, zgodna z ustawą Pzp jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania Zamawiającego.
W kryterium cena uzyskała - 71,63 punkty.

 

Oferta nr: 3 / 271 - 09/2014 firmy
APERTE Sp. z o.o.
31- 463 Kraków, ul. Farmaceutów 2
NIP 675 147 59 42

Oferta ważna, zgodna z ustawą Pzp jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania Zamawiającego.
W kryterium cena uzyskała - 56,37 punkty.

 

Oferta nr: 4 / 271 - 09/2014 firmy.
Firma Budowlana Konrad Siesiewicz
31-222 Kraków, ul. Z Glogera 43F/1
NIP 944 198 33 21

Oferta ważna, zgodna z ustawą Pzp jej treść odpowiada treści SIWZ, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania Zamawiającego.
W kryterium cena uzyskała - 89,34 punkty.

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi w ustawowym terminie zgodnie z art.94. ust. 1 lub 2 w siedzibie Zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, 32-065 Krzeszowice w budynku administracyjnym w pokoju nr 6.

 

Komisja Przetargowa:
Przewodniczący: Kantor Irena
Sekretarz: Martyna Beata
Członek: Włodzimierz E. Bielecki 

 

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Przedmiary robót (załącznik nr 1)
 2. Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie art. 22ust.1 ustawy PZP (wzór załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie art. 24ust. 1 ustawy PZP (wzór załącznik nr4)
 5. Wzór umowy (załącznik nr 5)
 6. Wykaz osób (wzór - załącznik nr 6)
 7. Wykaz robót (wzór - załącznik nr 7) + dokument potwierdzający
 8. Oświadczenie gwarancji jakości (załącznik nr 8)

Pobierz regulamin przetargu (SIWZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Czerna 110, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 0-12 282 02 19, faks 0-12 282 02 19 wew. 20.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsczerna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Starostwa Powiatowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w zakresie remontu murów oporowych i schodów terenowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w 2014r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie zadania, o którym mowa w ust.1 cz. III opisu przedmiotu zamówienia, obejmuje następujący zakres rzeczowy:

 • REMONT MURÓW OPOROWYCH I SCHODÓW TERENOWYCH.
  • rozebranie płyt lastrikowych o gr.8 cm i chodników dla pieszych z płyt lastrikowych grubości 7cm na podsypce piaskowej,
  • mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojnych / podesty i schody betonowe terenowe/,
  • oczyszczenie ścierne murów gładkich oraz spoinowanie ścian z kamienia,
  • uzupełnienie zbrojnych belek , podciągów i wieńców z betonu monolitycznego – wykonanie wieńca na murze kamiennym,
  • montaż daszków / elementy o gr. 10 cm i szer. do 50 cm- betonowe dwuspadowe/,
  • roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami do 10 m,
  • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego oraz lawy betonowej pod krawężniki / z oporem /,
  • montaż palisady betonowej o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
  • układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 – 8 cm-/21-50 elementów – m2/,
  • Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiro-betonowych i żelbetowych samochodami samowyładowczymi.
 • REMONT BALUSTRADY Z TRALEK BETONOWYCH.
  • mechaniczna rozbiórka elementow konstrukcji betonowych zbrojnych,
  • uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego – ława pod tralki szer. 25 cm gr. 8cm.,
  • przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2,
  • wykonanie balustrad blokowych – montaż tralek, montaż belki zwieńczającej tralki, podciągi,
  • przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli – pręty żebrowane,
  • wykonanie podciągów żelbetowych z zastosowaniem pompy do betonu,
  • gruntowanie podłoża-malowanie tralek i pochwytów, malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową.

Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem zawarty został w niniejszej SIWZ w przedmiarach robót - załącznik nr 1.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2, 45.23.32.53-7, 45.23.32.61-6, 45.23.33.40-4, 45.23.32.51-3, 15.22.35.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określił tego warunku -ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 zamówienie, które ma obejmować wykonanie robót budowlanych w zakresie robót brukarskich, przejść dla pieszych, wymiany nawierzchni, a wartość tego zamówienia ma wynosić co najmniej 60 000 zł Pln.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określił tego warunku -ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami ogólnobudowlanymi.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określił tego warunku -ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu realizacji umowy: w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy w szczególności ze względu na warunki atmosferyczne (np.trwające powyżej 1 tydzień ulewne deszcze).ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku powstania okoliczności powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym, - w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, - w przypadku powstania okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. - zmiany osób posiadających uprawnienia, o których mowa w części VII SIWZ , uzasadnionych koniecznością następstwa z powodów losowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsczerna.pl dla ułatwienia link do strony http://dpsczerna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Domu Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, 32-065 Krzeszowice w budynku administr. w pokoju nr 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2014 godzina 10:30, miejsce: Domu Pomocy Społecznej w Czernej nr 110, 32-065 Krzeszowice w budynku administr. w pokoju nr 6.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie