Misją naszego Domu jest pomoc osobom, które nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Staramy się zapewnić im fachową opiekę oraz godne warunki bytowe. Chcemy również, aby nasi podopieczni mieli szansę rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

Patronat

Starostwo Powiatowe

BIP

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

DPS w Czernej

adres:
Czerna 110,
32-065 Krzeszowice

telefon:
(12) 282 02 19
(12) 282 53 49

Krzeszowice: Dostawa artykułów spożywczych do magazynu Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2014
Numer ogłoszenia: 507378 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Czerna 110, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 0-12 282 02 19, faks 0-12 282 02 19 wew. 20.

       Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-czerna.cogisoft.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Starostwa Powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do magazynu Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych w ilościach potrzebnych do wyżywienia 95 mieszkańców. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający szacunkowe ilości asortymentu jakie będą potrzebne do wyżywienia mieszkańców DPS Czerna w roku 2014, przedstawiony został w części III SIWZ w Formularzu Asortymentowo - Cenowym, a warunki oraz sposób realizacji przedmiotu umowy zawarte są poniżej oraz we wzorze umowy. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu umowy: a. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły spożywcze do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko, samochodem przeznaczonym do przewozu artykułów spożywczych w terminie 1 dnia roboczego od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Towar dostarczany będzie w godzinach od 600 do 1300. . Wykonawca będzie dostarczał asortyment środkami transportu dostosowanymi do przewozu żywności. b. towar będzie spełniał wszystkie wymogi fito - sanitarne. c. Wykonawca zapewni pełny asortyment wymieniony w formularzu asortymentowo - cenowym. d. Termin płatności - do 21 dni liczonych od dnia doręczenia faktur Zamawiającemu. Płatność w formie przelewu. e. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy o złej jakości i zbyt krótkich lub nieaktualnych terminach przydatności do spożycia. f. Zamawiający wymaga pełnej realizacji zamówień. g. Ilości towaru podane w formularzu asortymentowo- cenowym są szacunkowymi ilościami, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru ofert najkorzystniejszych.Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu asortymentowo - cenowym. h. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu asortymentowo - cenowym, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.33.10.00-7, 15.32.00.00-7, 15.61.00.00-7, 15.83.10.00-2, 15.87.00.00-7, 15.86.00.00-4, 15.89.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena warunków wymaganych od wykonawcy będzie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wystarczy oświadczenie

       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

       Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Ocena warunków wymaganych od wykonawcy będzie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wystarczy oświadczenie

       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

       Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.Ocena warunków wymaganych od wykonawcy będzie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wystarczy oświadczenie.

       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

       Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Ocena warunków wymaganych od wykonawcy będzie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wystarczy oświadczenie.

       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wystarczy oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

                     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

                     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

                     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: - Zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia zawartymi formularzu asortymentowo - cenowym do wysokości ogólnej wartości przedmiotu zamówienia. Zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia. - Zmiany ceny, która nastąpi w następujący sposób: a.) Cena za przedmiot umowy będzie miała charakter stały do dnia 15.04.2014 r. Od dnia 16.04.2014r do dnia 31.12.2014r, dopuszcza się możliwość zmiany cen, raz na kwartał, w oparciu o aktualne wskaźniki inflacji wg GUS przy czym ewentualna zmiana cen wraz z jej uzasadnieniem będzie poprzedzona pisemną informacją ze strony Wykonawcy i nastąpić może po obopólnym uzgodnieniu w formie pisemnego aneksu. b.) wynikającym ze zmian regulacji prawnych dotyczących przedmiotu umowy, przy czym ceny określone określone w formularzu asortymentowo - cenowym nie zostaną podwyższone w trakcie obowiązywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps-czerna.cogisoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Czernej nr 110. 32-065 Krzeszowice pow. krakowski w budynku administracyjnym w pokoju nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Czernej nr 110. 32-065 Krzeszowice pow. krakowski w budynku administracyjnym w pokoju nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie